Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

OBCHODNÉ A STORNO PODMIENKY HOTELA OSOBITÁ

Zuberec, Roháčska dolina 378

 

Platobné podmienky:

- pri záväznej rezervácii pobytu sa môže vyžadovať finančná zábezpeka, záloha vo výške min. 50% z ceny rezervácie bez možnosti jej vrátenia (pozri zmena rezervácie, rezervácia bez rizika); pri rezervácii sedem dní a menej pred pobytom, a pre Silvestrovské pobyty vo výške 100 % (doplatok 7 dní pred pobytom), 

- rezervácia je platná po jej potvrdení hotelom, hosť môže bezplatne od rezervácie odstúpiť max. v deň obdržania potvrdenia rezervácie od hotela.

- rezervácia je platná len na osobu, ktorá vykonala rezerváciu, na meno v nej uvedené. Rezervácia je neprenosná na inú osobu ak hotel s uvedeným nesúhlasí!

- nezaplatením zálohy, finančnej zábezpeky však záväznosť rezervácie zo strany klienta resp. hosťa nestráca platnosť a vzťahujú sa na neho storno poplatky, hotel môže jednostranne z uvedeného dôvodu rezerváciu však zrušiť

- v prípade rezervácie pobytu a dostavenie sa na ubytovanie bez zaplatenia zábezpeky (zálohy), hosť nemôže vyžadovať ubytovanie;  v prípade, že hotel nájde možnosť aj napriek tomu ubytovanie poskytnúť, má právo požadovať poplatok 15 € za každú izbu (za apartmán 25 €); rovnako sa spoplatňuje presun termínu pobytu; presun termínu je možný najneskôr 14 dní pred rezervovaným termínom pobytu; na presun termínu nie je nárok;

- cena pobytu je hradená v hotovosti alebo platobnou kartou pri príjazde;

- rezervácie na január a február sa uprednostňujú pre min. 4-dňové pobyty

Rezervovať s potvrdením hotela je možné min. 2 dni pred nástupom na pobyt.

Pri nástupe na pobyt bez rezervácie alebo pri rezervovaní v deň pobytu, prípadne nezaplatenia požadovanej zálohy v požadovaný termín, hotel neposkytuje večeru pri príchode hosťa na hotel. Hotel za nevyužitie večere pri príjazde alebo inak neposkytuje náhradu (cena za pobyt sa nemení nakoľko večere a raňajky sú poskytované ako "bónus").

Nečakaná nedostupnosť ubytovania: Ak z dôvodu zásahu vyššej moci nebudú izby k dispozícii, vedenie hotela si vyhradzuje právo poskytnúť iné ubytovanie v podobnej alebo vyššej triede alebo v extrémnych prípadoch zrušiť rezerváciu s vrátením uhradenej sumy v plnej výške, a to bez nároku hosťa na náhradu škody z akéhokoľvek dôvodu.

 

Storno podmienky zo strany klienta:

60 až 30 dní pred príjazdom:                 30% z ceny objednaných služieb;

30 až 14 dní pred príjazdom:                  50% z ceny objednaných služieb;

13 až 7 dní pred príjazdom:                     70% z ceny objednaných služieb;

6 dní a menej pred príjazdom                100% z ceny objednaných služieb;

nedostavenie sa do hotelu:                    100% z ceny objednaných služieb;

viac ako 60 dni pred príjazdom:             50 €      

Storno poplatok pri Silvestrovskom pobyte a Vianoce zo strany klienta:

Od rezervovania do až 14 dní pred príjazdom: 50% z ceny objednaných služieb;

13 dní a menej pred príjazdom:                           100% z ceny objednaných služieb;

Storno podmienky bez udania dôvodu zo strany hotela:

14 až 8 dní pred príjazdom:                   15% z ceny ubytovania;

7 dní a menej:                                          30% z ceny ubytovania;

Zrušenie (storno) / Zmena príslušnej rezervácie - objednávky hotelovej služby - musí byť klientom alebo hotelom vykonané vždy písomne, a to buď písomnou žiadosťou klienta doručenou na adresu hotelu alebo e-mailom klienta, doručeným na e-mailovou adresu hotelu (info@hotelosobita.sk). Dokladom o zrušení alebo zmene rezervácie (objednávky hotelovej služby) je písomné potvrdenie o zrušení alebo zmene príslušnej rezervácie (objednávky hotelovej služby) zo strany hotelu (zo strany klienta sa nevyžaduje). Pri zmene rezervácie na iné termín sa vykoná podľa aktuálneho cenníka pre požadované obdobie (okrem akciovej ceny). Zmeniť termín pobytu je možné len v rozsahu dotknutého obdobia. Zmena termínu je možná min. 30 dní pred pôvodným termínom pobytu bez poplatku, s poplatkom 5% z ceny pobytu min. 14 dní pre termínom pobytu a min. 7 dní je poplatok 15%. Zmena termínu menej ako 7 dní pre pobytom nie je možný. S každou zmenou musí hotel súhlasiť.

GARANCIA POBYTU - BEZ RIZIKA ak Vám vyššia moc (pandémia, uzatvorenie hraníc,...) nedovolí pobyt absolvovať, môžete si termín presunúť podľa vlastného želania, a to až 12 mesiacov po uplynutí  týchto prekážok.

 Hotelový check-out: Hosť je povinný sa odubytovať najneskôr do 11:00 h posledného dňa pobytu. Ak hosť tak neurobí v stanovenej lehote, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať plnú cenu za ubytovanie za nasledujúci deň, pokiaľ sa hosť nedohodol vopred s hotelom inak a hotel túto zmenu check-out času hosťovi potvrdil. V prípade, že hotel vopred odsúhlasil hosťovi neskorší odchod a hosť odovzdá izbu do 14:00 hod., hotel je oprávnený účtovať poplatok za neskorší check-out podľa aktuálneho cenníka, ak hosť odovzdá izbu po 14:00 hod. ale najneskôr do 16:00 hod., hotel je oprávnený účtovať poplatok 50% z ceny ubytovania a po 16:00 hod. plnú cenu ubytovania za nasledujúcu noc. Hotel si vyhradzuje právo na posun času odchodu, tkz. check-out času aj pred 11:00 hod., o čom je povinný hosťa bezodkladne písomne informovať. V prípade, ak sa hosť na základe tejto zmeny rozhodne svoju rezerváciu zrušiť, hotel si nebude nárokovať na storno poplatok.

Hotelová izba sa považuje za uvoľnenú potom, čo klient vynesie z izby všetky svoje veci, odovzdá hotelový kľúč/kartu pracovníkovi recepcie a riadne oznámi odhlásenie sa z ubytovania. Hotel si vyhradzuje právo skontrolovať inventár izby – ako nábytok, spotrebiče, minibar a pod. – a úhrady klienta a spotreby klienta.

Ak hosť požiada o predĺženie doby ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

CHECK-IN je od 15:00.  CHECK-OUT je do 11:00. 

Neskorší CHECK-OUT je spoplatnený nasledovne:

CHECK-OUT do 14:00 - 30% z ceny za noc izby s polpenziou

CHECK-OUT do 16:00 - 50% z ceny za noc izby s polpenziou

CHECK-OUT po 16:00 - 100% z ceny za noc izby s polpenziou

 

Špeciálne požiadavky (strava) hosťa:

V prípade špeciálnych požiadaviek hosťa, je potrebné ich už pri rezervácii uviesť a ak ich hotel akceptuje, musia byť v potvrdení hotelom aj uvedené. Inak nie sú pre hotel akceptované. Ak hosť požiadavky v rezervácii pobytu neuvedie, nemôže si ich dodatočne nárokovať. Hosť nemá nárok na zmenu ceny, ak z toho dôvodu odmietne štandardné plnenie služieb hotela. Za poskytnutie špeciálnej stravy sa účtuje príplatok min. 10 € na osobu a deň (raňajky a večera). Cena je závislá od presnej požiadavky hosťa uvedenej v rezervácii a hotelom potvrdenej spolu s príplatkom k cene. 

 

Obchodné a storno podmienky je možné zo strany hotela meniť jednostranne. Zmena sa viaže na hostí, u ktorých ešte neplynú lehoty na storno podmienky.

Cenníky za služby hotelu sú hotelom nezáväzné a môžu byť bez oznámenia upravované podľa sezóny, obsadenosti a iných okolností.

Platba firemnou platobnou kartou - Business karta, sa spoplatňuje 2% z hodnoty platby.

 

 Informácie o riešení spotrebiteľských sporov:

Ubytovaný má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, tel. č. 02/58 27 21 30 – kategorizácia ubytovacích zariadení, zákon o cenách, cestovné kancelárie, viac na https://www.soi.sk/

 Prevádzkovateľ hotelu: PARTHENON, s.r.o.

 HOTEL OSOBITÁ***, Zuberec, Roháčska dolina 378, TEL. +421 948 933 533, info@hotelosobita.sk

Dôležité: Prosíme hostí, aby už pri príchode a aj počas pobytu dodržiavali zásady ochrany pred Covidom-19. Je potrebné používať ochranné rúška v celom objekte, pravidelne si dezinfikovať ruky najmä pri vstupe do hotela a spoločných priestorov (reštaurácie, baru,...). Hotel je vybavený miestami na dezinfekciu rúk, prosíme o ich používanie. Ďakujeme

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?