Obchodné a storno podmienky

Obchodné a storno podmienky HOTELA OSOBITÁ

Obsah

Platobné podmienky:

– pri záväznej rezervácii pobytu sa môže vyžadovať finančná zábezpeka, záloha vo výške min. 50% z ceny rezervácie bez možnosti jej vrátenia, je možná zmena termínu pobytu (pozri „Zmena rezervácie“ a  „Rezervácia bez rizika“); pri rezervácii sedem dní a menej pred pobytom, a pre Silvestrovské pobyty vo výške 100 % (doplatok 7 dní pred pobytom),

– rezervácia je platná po jej potvrdení hotelom, hosť môže bezplatne od rezervácie odstúpiť max. v deň obdržania potvrdenia rezervácie od hotela.

– rezervácia je platná len na osobu, ktorá vykonala rezerváciu, na meno v nej uvedené. Rezervácia je neprenosná na inú osobu ak hotel s uvedeným nesúhlasí!

– nezaplatením zálohy, finančnej zábezpeky však záväznosť rezervácie zo strany klienta resp. hosťa nestráca platnosť a vzťahujú sa na neho storno poplatky, hotel môže jednostranne z uvedeného dôvodu rezerváciu však zrušiť

– v prípade rezervácie pobytu a dostavenie sa na ubytovanie bez zaplatenia zábezpeky (zálohy), hosť nemôže vyžadovať ubytovanie;  v prípade, že hotel nájde možnosť aj napriek tomu ubytovanie poskytnúť, má právo požadovať poplatok 15 € za každú izbu (za apartmán 25 €); rovnako sa spoplatňuje presun termínu pobytu; presun termínu je možný najneskôr 14 dní pred rezervovaným termínom pobytu; na presun termínu nie je nárok;

– cena pobytu je hradená v hotovosti alebo platobnou kartou pri príjazde;

– rezervácie na január a február sa uprednostňujú pre min. 4-dňové pobyty (3 noci).

Rezervovať s potvrdením hotela je možné min. 2 dni pred nástupom na pobyt.

Pri nástupe na pobyt bez rezervácie alebo pri rezervovaní v deň pobytu, prípadne nezaplatenia požadovanej zálohy v požadovaný termín, hotel neposkytuje večeru pri príchode hosťa na hotel. Hotel za nevyužitie večere pri príjazde alebo inak neposkytuje náhradu (cena za pobyt sa nemení nakoľko večere a raňajky sú poskytované ako „bónus“).

Doklad pre zamestnávateľa (rekreačný poukaz)

V prípade, že budete požadovať Doklad pre zamestnávateľa (rekreačný poukaz) je potrebné, aby táto osoba vykonala aj rezerváciu. Ak sa jedná o skupinu je potrebné, aby každá osoba zo skupiny zvlášť vykonala rezerváciu na svoje meno. Ak požadujete tento doklad, nezabudnite to uviesť v „Ostatné požiadavky“. Túto požiadavku je potrebné uviesť aj pri príchode na hotel.

Nečakaná nedostupnosť ubytovania

Ak z dôvodu zásahu vyššej moci nebudú izby k dispozícii, vedenie hotela si vyhradzuje právo poskytnúť iné ubytovanie v podobnej alebo vyššej triede alebo v extrémnych prípadoch zrušiť rezerváciu s vrátením uhradenej sumy v plnej výške, a to bez nároku hosťa na náhradu škody z akéhokoľvek dôvodu.

Storno podmienky zo strany klienta

60 až 31 dní pred príjazdom:                 20% z ceny objednaných služieb;

30 až 14 dní pred príjazdom:                  30% z ceny objednaných služieb;

13 až 5 dni pred príjazdom:                     50% z ceny objednaných služieb;

4 dni a menej pred príjazdom                100% z ceny objednaných služieb;

nedostavenie sa do hotelu:                    100% z ceny objednaných služieb;

viac ako 60 dni pred príjazdom:             50 €      

Storno poplatok pri Silvestrovskom pobyte a Vianoce zo strany klienta:

Od rezervovania do až 14 dní pred príjazdom: 50% z ceny objednaných služieb;

13 dní a menej pred príjazdom:                           100% z ceny objednaných služieb;

Storno podmienky bez udania dôvodu zo strany hotela:

14 až 8 dní pred príjazdom:                   15% z ceny ubytovania;

7 dní a menej:                                          30% z ceny ubytovania;

Zrušenie (storno) / Zmena príslušnej rezervácie - objednávky hotelovej služby

– musí byť klientom alebo hotelom vykonané vždy písomne, a to buď písomnou žiadosťou klienta doručenou na adresu hotelu alebo e-mailom klienta, doručeným na e-mailovou adresu hotelu (info@hotelosobita.sk). Dokladom o zrušení alebo zmene rezervácie (objednávky hotelovej služby) je písomné potvrdenie o zrušení alebo zmene príslušnej rezervácie (objednávky hotelovej služby) zo strany hotelu (zo strany klienta sa nevyžaduje). Pri zmene rezervácie na iné termín sa vykoná podľa aktuálneho cenníka pre požadované obdobie (okrem akciovej ceny). Zmeniť termín pobytu je možné len v rozsahu dotknutého obdobia. Zmena termínu je možná min. 30 dní pred pôvodným termínom pobytu bez poplatku, s poplatkom 10% z ceny pobytu min. 14 dní pred termínom pobytu a min. 7 dní je poplatok 15%. Zmena termínu menej ako 7 dní pre pobytom nie je možná bez storno poplatkov. S každou zmenou musí hotel súhlasiť.

Pre neočakávané prekážky na strane hosťa doporučujeme si pobyt poistiť voči storno poplatkom (podobne ako pri zahraničných pobytoch).

REZERVÁCIA POBYTU - BEZ RIZIKA

Ak Vám vyššia moc (pandémia, pozitívny test na covid, uzatvorenie hraníc,…) nedovolí pobyt absolvovať, môžete si termín presunúť podľa vlastného želania, a to až 12 mesiacov po uplynutí  týchto prekážok.

Hotelový check-out

Hosť je povinný sa odubytovať najneskôr do 11:00 h posledného dňa pobytu. Ak hosť tak neurobí v stanovenej lehote, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať plnú cenu za ubytovanie za nasledujúci deň, pokiaľ sa hosť nedohodol vopred s hotelom inak a hotel túto zmenu check-out času hosťovi potvrdil. V prípade, že hotel vopred odsúhlasil hosťovi neskorší odchod a hosť odovzdá izbu do 14:00 hod., hotel je oprávnený účtovať poplatok za neskorší check-out podľa aktuálneho cenníka, ak hosť odovzdá izbu po 14:00 hod. ale najneskôr do 16:00 hod., hotel je oprávnený účtovať poplatok 50% z ceny ubytovania a po 16:00 hod. plnú cenu ubytovania za nasledujúcu noc. Hotel si vyhradzuje právo na posun času odchodu, tkz. check-out času aj pred 11:00 hod., o čom je povinný hosťa bezodkladne písomne informovať. V prípade, ak sa hosť na základe tejto zmeny rozhodne svoju rezerváciu zrušiť, hotel si nebude nárokovať na storno poplatok.

Hotelová izba sa považuje za uvoľnenú potom, čo klient vynesie z izby všetky svoje veci, odovzdá hotelový kľúč/kartu pracovníkovi recepcie a riadne oznámi odhlásenie sa z ubytovania. Hotel si vyhradzuje právo skontrolovať inventár izby – ako nábytok, spotrebiče, minibar a pod. – a úhrady klienta a spotreby klienta.

Ak hosť požiada o predĺženie doby ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

CHECK-IN je od 15:00.  CHECK-OUT je do 11:00. 

Neskorší CHECK-OUT je spoplatnený nasledovne:

CHECK-OUT do 14:00 – 30% z ceny za noc izby s polpenziou

CHECK-OUT do 16:00 – 50% z ceny za noc izby s polpenziou

CHECK-OUT po 16:00 – 100% z ceny za noc izby s polpenziou

Špeciálne požiadavky (strava) hosťa

V prípade špeciálnych požiadaviek hosťa, je potrebné ich už pri rezervácii uviesť a ak ich hotel akceptuje, musia byť v potvrdení hotelom aj uvedené. Inak nie sú pre hotel akceptované. Ak hosť požiadavky v rezervácii pobytu neuvedie, nemôže si ich dodatočne nárokovať. Hosť nemá nárok na zmenu ceny, ak z toho dôvodu odmietne štandardné plnenie služieb hotela. Za poskytnutie špeciálnej stravy sa účtuje príplatok min. 10 € na osobu a deň (raňajky a večera). Cena je závislá od presnej požiadavky hosťa uvedenej v rezervácii a hotelom potvrdenej spolu s príplatkom k cene. 

Obchodné a storno podmienky je možné zo strany hotela meniť jednostranne. Zmena sa viaže na hostí, u ktorých ešte neplynú lehoty na storno podmienky.

Cenníky za služby hotelu sú hotelom nezáväzné a môžu byť bez oznámenia upravované podľa sezóny, obsadenosti a iných okolností.

Platba firemnou platobnou kartou – Business karta, sa spoplatňuje 2% z hodnoty platby.

Ubytovanie psa

Ubytovanie psov v priestoroch hotela nie je možné. Hotel môže súhlasiť v individuálnych prípadoch, ale len s podmienkou, že hosť nenechá psa na izbe bez dozoru. V rezervácii je nutné uviesť plemeno a vek psa a pri príchode predložiť na kontrolu platný Pas spoločenského zvieraťa (PAT PASSPORT) s uvedeným číslom čipu a hosť musí byť uvedený ako „vlastník“. Všetky očkovania musia byť podľa zákona SR platné. Pri každom vstupe do hotela je povinný majiteľ psa ho riadne očistiť resp. zabezpečiť neznečisťovanie priestorov hotela. Venčenie psa v bezprostrednom okolí hotela nie je dovolený. Pre venčenie psa v ostatnom okolí hotela musí mať hosť vlastné prostriedky na likvidáciu exkrementov (len ekologické) a zabezpečiť ich likvidáciu. Každú škodu alebo znečistenie spôsobené psom je hosť povinný okamžite hlásiť hotelovému personálu. V prípade, že bude spôsobená škoda, je hosť povinný škodu nahradiť nie opravou. ale novým predmetom, ktorý bol poškodený. Na ten účel je hosť povinný zložiť zálohu vo výške celkovej odhadovanej ceny škody.

Informácie o riešení spotrebiteľských sporov

Ubytovaný má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, tel. č. 02/58 27 21 30 – kategorizácia ubytovacích zariadení, zákon o cenách, cestovné kancelárie, viac na https://www.soi.sk/

 Prevádzkovateľ hotelu: PARTHENON, s.r.o.

 HOTEL OSOBITÁ, Zuberec, Roháčska dolina 378, TEL. +421 948 933 533, info@hotelosobita.sk

Print Friendly, PDF & Email